Хүний ёс зүйн дүрэм

Энэ цувралд 3 нийтлэлүүд байна
Хүний ёс зүйн дүрэм

Чех зохиолч Иво Вэйннер өөрийн сүнсдээ үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй олон номоо бичсэн юм. Түүний амьдрал ертөнцийн хууль тогтоомжийн дагуу байсан гэж нэг нь дэлхий дээр хэрхэн амьдрах ёстой нь түүний үзэл нь өнөөдөр бидэнд үзье / тулд: бурханлиг хууль / гэх түүний хувийн номлолд дүүрэн.