Усан доор

Онцгой зүйлүүд манай гариг ​​дээр болж байна. Ихэвчлэн том хэмжээний усыг нууж байгаа газраа юу болохыг бид мэдэхгүй. Энэ бол зөвхөн далай тэнгис биш, харин том ба гүн нуур юм. Их нотолгоо нь эртний соёл иргэншлийн нотлох баримт, эсвэл тэнд байсан, эсвэл одоо ч гэсэн бусад ухаалаг төрөлхтөн диваажин гэж байдаг гэдгийг харуулж байна.